Avis Legal

AVIS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:
RIBA & CAROD ASSOCIATS S.L., [d’ara endavant R&C ASSOCIATS], és el titular del portal Web rcassociats.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A – ARINSAL – AD400 LA MASSANA-ANDORRA, NRT L705217W, Inscrita al Registre de Comerç Nº 916288H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@rcassociats.com.

 

 

INTRODUCCIÓ
El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 

 

ACCEPTACIÓ
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per R&C ASSOCIATSen el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.
INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
R&C ASSOCIATS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i R&C ASSOCIATS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de rcassociats.com,ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web rcassociats.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

 

 


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. R&C ASSOCIATS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.
INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
R&C ASSOCIATS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, R&C ASSOCIATS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

R&C ASSOCIATS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que R&C ASSOCIATS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

 

PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intellectual, titularitat de R&C ASSOCIATS.

 

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de R&C ASSOCIATS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intellectual de R&C ASSOCIATS.

 

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per R&C ASSOCIATS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar installats.

 

Excepte autorització expressa de R&C ASSOCIATS, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” rcassociats.com.

 

Els signes distintius (marques, noms comercials) de R&C ASSOCIATS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de R&C ASSOCIATS.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. RIBA & CAROD ASSOCIATS S.L. C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A – ARINSAL- AD400 LA MASSANA-ANDORRA L705217W +376 744 489
Contacte del DPD dpd@rcassociats.com
Representant UE Identificació i contacte del representant UE Mallafrè Consultors, SL.U. e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat
Finalitats del tractament Descripció del tractament Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins. L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens solliciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sollicités.
Legitimació Bases jurídiques de tractament Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.
Destinataris Destinatari de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Legitimació de la cessió Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.
Transferències internacionals de dades Si es produeixen i aquestes aporten totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establert en un a més països tercers segons el previst pel RGPDUE 2016/679.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets de les persones interessades Exercici de drets L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són: Dret a sollicitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat. Dret a sollicitar la seva rectificació o supressió. Dret a sollicitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les seves dades. L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic info@rcassociats.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional vídeo vigilància)
Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. RIBA & CAROD ASSOCIATS S.L. C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A – ARINSAL- AD400 LA MASSANA-ANDORRA L705217W +376 744 489
Contacte del DPD dpd@rcassociats.com
Representant UE Identificació i contacte del representant UE Mallafrè Consultors, SL.U. e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat
Finalitats del tractament Descripció del tractament La captació d'imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les installacions de l'organització.
Legitimació del tractament L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les installacions de l’organització.
Termini de conservació Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l'esborrat, sempre que l'usuari no exerciti algun dels drets que legalment l'emparen.
Destinataris Destinatari de la cessió L'accés a les imatges serà exclusivament de l'organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l'anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l'empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l'organització tingui contractada, però això es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades. Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d'una obligació legal aplicable a l'Entitat com a Responsable de tractament.
Drets de les persones interessades Exercici de drets L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic info@rcassociats.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).