Politica privacitat - (es)

 
RESPONSABLE
De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de RIBA & CAROD ASSOCIATS S.L., [d’ara endavant R&C ASSOCIATS], amb domicili social a C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A - ARINSAL - AD400 LA MASSANA-ANDORRA, NRT L705217W, Inscrita al Registre de Comerç Nº 916288H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail info@rcassociats.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix R&C ASSOCIATS.
S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@rcassociats.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A - ARINSAL - AD400 LA MASSANA-ANDORRA o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@rcassociats.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".POLÍTICA
R&C ASSOCIATS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de rcassociats.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sollicitada.


MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que R&C ASSOCIATS, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà del present document, i que són:A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
- l'enviament d'un correu electrònic a: dpd@rcassociats.com

- comunicació per escrit dirigida a: R&C ASSOCIATS, C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A – ARINSAL - AD400 LA MASSANA-ANDORRA
R&C ASSOCIATS procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
R&C ASSOCIATS, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sollicitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.


CANVI DE NORMATIVA

R&C ASSOCIATS, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@rcassociats.com.